Interface ServerChangeSplashEvent

  • Method Detail

   • getOldSplash

    Optional<Icon> getOldSplash​()
    Gets the old splash of the server.
    Returns:
    The old splash of the server.
   • getNewSplash

    Optional<Icon> getNewSplash​()
    Gets the new splash of the server.
    Returns:
    The new splash of the server.